POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych obowiazujaca od 25.05.2018 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw.RODO

Ochrona Państwa danych osobowych oraz sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważna. Bielpol JK s.c gwarantuje Państwu, że wszystkie dane osobowe udostępnione w trakcie zapytań o rezerwację są właściwie chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Bielpol JK s.c gwarantuje wszystkim Użytkownikom, że pozostaną anonimowi przez cały czas korzystania z usług Bielpol JK s.c. Administratorem danych jest Bielpol J.K s.c  02-383 Warszawa ul. Grójecka 128 lok.42

I. Zbieranie danych osobowych może odbywać się w następujący sposób:

a) osobiście- w biurze Bielpol J.K s.c lub w biurach agencyjnych, z którymi Bielpol J.K s.c  ma podpisaną umowę agencyjną,
b) bezpośrednio- np. telefonicznie,
c) pośrednio- internet, mail, list.

II. Podstawy przetwarzania danych:
1. Bielpol J.K s.c  przetwarza Państwa dane osobowe jeżeli:
a) podają Państwo swoje danie i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie,
b) jest to konieczne do realizacji umów, gdy osoba, której dane dotyczą, jest ich stroną,
c) zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez zgody osoby, której dane są przetwarzane.

III. Cel przetwarzania danych:

1. Bielpol J.K s.c przetwarza Państwa dane w celu  dokonania rezerwacji i zakupu usług świadczonych przez Bielpol J.K s.c. Dane są przetwarzane przed zawarciem umowy, w momencie zawierania z Państwem umów lub na rzecz Państwa (w tym umów zawieranych na odległość, również droga elektroniczną) oraz po zawarciu umowy.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia uprawnień przyznawanych przez Bielpol J.K s.c na rzecz Państwa (rabaty, zniżki), dokonywania płatności za usługi Bielpol J.K s.c, dochodzenia roszczeń, a także w innych celach dopuszczonych przepisami prawa.
3. Bielpol J.K s.c przetwarza Państwa dane osobowe w celu nawiązania kontaktu z Państwem, w celach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę).
4. Bielpol J.K s.c może także przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia Państwa odpowiedzialności z tytułu korzystania z usług Bielpol J.K s.c. / art.6 ust.1 lit.b RODO

IV. Zakres przetwarzania danych osobowych:
1. Bielpol J.K s.c przetwarza Państwa dane w następującym zakresie:
a) imię nazwisko,
b) adres,
c) nr telefonu,
d) adres email,
e) data urodzenia,

2. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia konieczne jest przetwarzanie innych Państwa danych osobowych Bielpol J.K s.c może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

V. Udostępnianie danych:
1.Bielpol J.K s.c nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, ani ich nie przekazuje do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
a) Wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
b) Jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Bielpol J.K s.c a osoba, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Bielpol J.K s.c a innym podmiotem,
c) Zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez Państwa zgody.
2.Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem , realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

VI. Zabezpieczenie danych:
1. Państwa dane osobowe zabezpieczone są przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem ich  przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Bielpol J.K s.c wykorzystuje techniczne oraz organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Bielpol J.K s.c świadcząc usługi drogą elektroniczną przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie i celach dopuszczonych prawem (szczególnie podczas dokonywanie rezerwacji on-line), w tym za Państwa zgodą inne dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

VIII. Dane zbierane automatycznie.
1. Jeżeli korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dostęp do stron internetowych Bielpol J.K s.c ). Państwa dane telekomunikacyjne są generowane i przetwarzane przez Bielpol J.K s.c automatycznie i nie można ich powiązać z Państwa danymi osobowymi .
2. Systemy informatyczne obsługujące wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną mogą automatycznie, ze względów technicznych, zbierać dane np. rodzaj przeglądarki internetowej, lub wykorzystywanego systemu operacyjnego, strony, z której Państwo weszli na stronę Bielpol J.K s.c, statystykę państwa aktywności na stronie. Dane takie zbierane są tylko w celach statystycznych i nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi.

IX. Osoby trzecie i niepełnoletnie.
1. W przypadku gdy dokonują Państwo czynności na rzecz osób trzecich (zgłoszenia innych uczestników imprezy turystycznej) muszą Państwo posiadać ich zgodę na podanie Bielpol J.K s.c  ich danych osobowych koniecznych dla dokonania tych czynności.
2. Dane osobowe osób niepełnoletnich mogą być podawane do  Bielpol J.K s.c przez ich prawnych opiekunów.

X. Prawa osób:
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Bielpol J.K s.c w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
2. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, a także do kontroli przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą zawartych w zbiorach danych. W celu skorzystania z tego uprawnienia, należy skontaktować się z Bielpol J.K s.c poprzez mail biuro@bielpol.pl

COOKIES.
Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, Bielpol J.K s.c  02-383 Warszawa ul. Grójecka 128 lok.42

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Bielpol J.K s.c 02-383 Warszawa ul. Grójecka 128 lok.42, który świadcz y usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie bielpol.pl
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści ofert partnerów
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
– Google Ac. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
– skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
– Gadu-Gadu [administrator cookies: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kamionkowskiej 45]
nalytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców, m.in.: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, oraz na stronie Wszystko o ciasteczkach.